Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Unisław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Gmina Unisław.

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•    Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie 
•    Strona  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwester Kurdynowski, sylwester.kurdynowski@unislaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533303008. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Urzędu Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
Budynek trzykondygnacyjny  (wysoki parter, I piętro, II piętro).
W budynku na parterze mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście A (główne) od ul. Parkowej i wejście B boczne od parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia B znajduje się platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku pomiędzy wejściami A i B znajduje się klatka schodowa.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Istnieje możliwość umówienia się w czasie rzeczywistym z każdym pracownikiem urzędu w pomieszczeniu na parterze przy wejściu B.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław
Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony (piwnica, wysoki parter, I piętro, poddasze), wpisany do Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście A (główne) od ul. Parkowej i wejście B boczne od parkingu. Parter dostępny jest z wejścia A, piwnica, piętro i poddasze dostępne poprzez klatkę schodową z wejścia B. Do obu wejść prowadzą schody.
W budynku zamontowana jest zewnętrzna winda przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych, winda obsługuje tylko parter.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W drzwiach parteru występują progi do 2cm wysokości. 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
W odległości 30m od budynku na parkingu przy urzędzie gminy wyznaczone jest 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

 

Zawartość do pobrania:

Wytworzył: Sylwester Kurdynowski

Opublikował: Wojciech Janus

Data wytworzenia: 2020-09-09

Data publikacji: 2021-03-30