Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (36)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (17)

wybrany kandydat: Agnieszka Skrzeszewska-Prusak, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagane kryteria wyznaczone dla w/w stanowiska. Pani Agnieszka Skrzeszewska-Prusak udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, wykazując się bardzo dobrą znajomością zagadnień. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Kandydatki, jej cechy charakteru, kwalifikacje, wykształcenie oraz znajomość przepisów prawa rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (20 grudnia 2019)
Wprowadził: Sławomir Gołębiewski (20 grudnia 2019, 13:46:26)



stanowisko:

Referent ds. ewidencji ludności i stanu cywilnego

miejsce pracy: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 16 grudnia 2019  13:00




Wójt  Gminy Unisław
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Referent ds. ewidencji ludności i stanu cywilnego
 
 
1. Nazwa i adres jednostki, nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
b) Stanowisko: referent ds. ewidencji ludności i stanu cywilnego;
c) Wymiar czasu pracy: 1/8 etatu.
 
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie;
b) minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe;
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
d) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
g) nieposzlakowana opinia;
h) biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakiet Office (Word, Excel), Windows, Internet Explorer, poczta elektroniczna i ePUAP.
 
3. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie kierunkowe administracyjne;
b) preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
c) preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym;
d) zdolności organizacyjne, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność,  dyspozycyjność i odporność na stres, odpowiedzialność, dokładność, sumienność oraz kultura osobista;
e) znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska, w szczególności:
   - ustawy z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności;
   - ustawy z 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego;
   - ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
   - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych;
   - Kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zakresu obowiązków referenta ds. ewidencji ludności i stanu cywilnego należeć będzie w szczególności prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności, spraw meldunkowych, praca w systemie Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem aplikacji Źródło oraz programu ewidencji ludności, prowadzenie spraw w zakresie dowodów osobistych, prowadzenie spraw wojskowych z zakresu kwalifikacji wojskowej oraz wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy, prowadzenie rejestru wyborców, prowadzenie spraw z zakresu stanu cywilnego, opracowywanie statystyk, prowadzenie archiwum USC.
 
5. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku :
Nazwa stanowiska Referent ds. ewidencji ludności i stanu cywilnego Środowisko pracy Godziny pracy stałe zgodnie z pracą Urzędu Gminy w Unisławiu. Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe,  gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach. Środki pracy Komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej. Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności,  aktywności , odporności na stres. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - należy podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego w celu umożliwienia powiadomienia o terminie kolejnego etapu naboru;
c) kopie dyplomów oraz innych dokumentów  potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectwa pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu;
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
f) oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego;
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw     publicznych;
- o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)"oraz własnoręcznie podpisać.
b) oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest wyższy niż 6%.
 
8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
"Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. ewidencji ludności i stanu cywilnego”
pocztą na adres: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
lub dostarczyć do  Sekretariatu Urzędu Gminy w Unisławiu, pokój Nr 10 (I piętro)
w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 r. do godz. 13:00.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Unisław w trybie przewidzianym Zarządzeniem Nr 0121-3/12 z dnia 26.03.2012 r. w sprawie określenia zasad naboru pracowników samorządowych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.unislaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
9. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.) zwanym dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Unisław, z którym można się kontaktować: listownie na adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, e-mailowo: gmina@unislaw.pl, telefonicznie 056 68 68 10.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@unislaw.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit b, h oraz art. 10 RODO w celu realizacji umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy oraz przepisami polskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem. Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom, które je przetwarzają na zlecenie Administratora, z zachowaniem ochrony tych danych.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas przewidziany przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność. Przysługuje także Państwu prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddane profilowaniu.
8. Podanie danych jest wymogiem umownym. Odmowa podania swoich danych będzie skutkowała niemożnością realizacji umowy.
 
 
Unisław, dnia 3 grudnia 2019 r.

_____________________________

Treść ogłoszenia. (831kB) pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. (103kB) pdf

Informacja o wynikach naboru (352kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (4 grudnia 2019)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (4 grudnia 2019, 15:03:20)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (24 lipca 2020, 10:02:12)
Zmieniono: Korekta opisu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 232