zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bruki Unisławskie oraz Bruki Kokocka

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: GK.271.3.2021.MG
wartość: powyżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 31 sierpnia 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kozłowo 8A, 86-105 Świecie. Cena wybranej oferty: 654.638,75 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, a także spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ. 
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyniku postępowania (63kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (465kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (248kB) pdf

___________________________________________________________________________________________

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (220kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacje o zamówieniu (57kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (102kB) pdf
___________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Warunków Zamówienia (513kB) pdf

Załączniki do SWZ:

Formularz ofertowy, oświadczenia - zał. nr 1-6 do SWZ (310kB) word

Wzór umowy - zał. nr 7 do SWZ (398kB) pdf

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 8 do SWZ (2837kB) zip

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SWZ:
Projekt wykonawczy - zał. nr 9.1 do SWZ (7711kB) zip
Projekt wykonawczy (SOR) - zał. nr 9.2 do SWZ (6186kB) zip

Przedmiar robót - zał. nr 10 do SWZ (247kB) zip

PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 27.08.2021 r. (569kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marek Chojnacki (16 sierpnia 2021, 09:57:46)

Ostatnia zmiana: Marek Chojnacki (17 września 2021, 14:18:01)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 247