Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (288)  |  Przetargi unieważnione (63)

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: GK.271.4.2021.MG
wartość: powyżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 21 października 2021  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach zamówienia: 1) Część nr 1 zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” - CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o, ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom. Cena wybranej oferty: 133 854,75 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteria oceny ofert; 2) Część nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki programowania, kodowania i robotyki” - Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 7 w związku z art. 259 ustawy Pzp informuje o unieważnieniu postępowania w części nr 2 zamówienia. Uzasadnienie: Wykonawca: Bitwork Mariusz Stankiewicz, ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki, którego oferta w dniu 08.11.2021 r. została wybrana jako najkorzystniejsza w części nr 2 zamówienia, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 263 ustawy Pzp Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny oferty pozostałego w postępowaniu Wykonawcy oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca: Aktywnie w szkole Michał Grandyberg, Zawady 11D, 98-235 Błaszki, którego oferta w dniu 17.11.2021 r. została wybrana jako najkorzystniejsza w części nr 2 zamówienia, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 2 zamówienia działając na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp. 3) Część nr 3 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – brak ofert; 4) Część nr 4 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych matematyczno-przyrodniczych” - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe El Hydro s. c., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik. Cena wybranej oferty: 26 877,48 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteria oceny ofert; 5) Część nr 5 zamówienia pn.: „Dostawa i montaż interaktywnych pomocy dydaktycznych” - MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno. Cena wybranej oferty: 4 933,53 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteria oceny ofert; 6) Część nr 6 zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Aktywna tablica” - MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno. Cena wybranej oferty: 4 600,97 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteria oceny ofert; 7) Część nr 7 zamówienia pn.: „Dostawa i montaż interaktywnych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Inter-Tab Jan Pazdecki, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe. Cena wybranej oferty: 12 521,40 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteria oceny ofert. 
____________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyniku postępowania (142kB) pdf
____________________________________________________________________________________________

Sprostowanie omyłki pisarskiej w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania (232kB) pdf
____________________________________________________________________________________________

Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 2 zamówienia (237kB) pdf
____________________________________________________________________________________________

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2 zamówienia (238kB) pdf
____________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania (317kB) pdf
____________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (291kB) pdf
____________________________________________________________________________________________

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (460kB) pdf
____________________________________________________________________________________________

Informacje o zamówieniu (605kB) pdf
____________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (144kB) pdf
____________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Warunków Zamówienia (447kB) pdf

Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (568kB) pdf

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy (144kB) word

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (66kB) word

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (66kB) word

Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (832kB) pdf


PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO


metryczka


Opublikował: Marek Chojnacki (13 października 2021, 12:37:49)

Ostatnia zmiana: Marek Chojnacki (2 grudnia 2021, 14:23:46)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 261