Druki wniosków i deklaracji do pobrania

DRUKI WNIOSKÓW I DEKLARACJI DO POBRANIA:


_________________________________

Działalność Gospodarcza

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

---> Druki deklaracje związane z jednoosobową działalnością gospodarczą <---

---> Logowanie do platformy CEIDG <---

Przypominamy jednocześnie, że wszelkie czynności związane z wpisem do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzone przez Ministra Gospodarki

SĄ BEZPŁATNE

>>> Czytaj komunikat <<< (131kB) pdf

_________________________________

Urząd Stanu Cywilnego

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (160kB) pdf

2. Zgłoszenie pobytu stałego (1782kB) pdf

3. Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (1775kB) pdf

4. Zgłoszenie pobytu stałego (1782kB) pdf

5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf (330kB) pdf

6. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. (352kB) pdf

7. Wniosek zgłoszenia jubileuszu. (95kB) pdf

8. Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia.pdf (1164kB) pdf

9. Wniosek o wydanie odpisu aktu (135kB) pdf

10. Wniosek o nadanie numeru PESEL.pdf (785kB) pdf

11. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP. (183kB) pdf

12. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP. (150kB) pdf

13. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.pdf (2012kB) pdf

14. Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (334kB) pdf

_________________________________

Wymiar podatku

Wzory druków dotyczących podatków lokalnych
obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.

1. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. (193kB) pdf

1a. ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU. (103kB) pdf

1b. ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (102kB) pdf

2. IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (156kB) pdf

2a. ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU. (119kB) pdf

2b. ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA. (100kB) pdf

2c. ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW. (117kB) pdf

3. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. (134kB) pdf

3a. ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU. (121kB) pdf

3b. ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA. (120kB) pdf

4. IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH. (137kB) pdf

4a. ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU. (121kB) pdf

4b. ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA. (119kB) pdf

4c. ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW. (119kB) pdf

5. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY. (118kB) pdf

5a. ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU. (96kB) pdf

5b. ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA. (97kB) pdf

6. IL-1 INFORMACJA O LASACH. (107kB) pdf

6a. ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU. (96kB) pdf

6b. ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA. (97kB) pdf

6c. ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW. (117kB) pdf


7. Wniosek o zwrot podatku akzyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (871kB) pdf

7a. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej skarbowej (178kB) pdf

7b. Klauzula RODO (79kB) pdf

7c. Zestawienie Faktur (44kB) pdf

_________________________________

Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne

1.  Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. (778kB) pdf

2.  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów (381kB) pdf

3.  Wniosek o o wydanie zaświadczenia/informacji o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław (275kB) pdf

4.  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (195kB) pdf

5. WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (401kB) pdf

_________________________________

Oświata

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. (699kB) pdf

2. Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego. (245kB) pdf

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. (369kB) pdf

4. Oświadczenie o poniesionych kosztach. (505kB) pdf

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis (345kB) pdf

6. Informacja o procentowym udziale wspolnikow lub komplementariuszy w zyskach spolki (389kB) pdf

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (146kB) pdf

8. Oświadczenie o powstaniu firmy. (454kB) pdf

9. Oświadczenie o powstaniu firmy w powiązaniu z innymi przedsiębiorstwami. (505kB) pdf

10. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. (176kB) pdf

_________________________________

GOPS3. SR (ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU .pdf (129kB) pdf
11. Czyste powietrzemetryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (6 listopada 2009)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (6 listopada 2009, 08:30:32)

Ostatnia zmiana: Wojciech Janus (23 sierpnia 2021, 08:50:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23538